Informes ESG: si ho fas bé, comunica-ho bé

Informes ESG medioambiente, social, gobernanza expertos Studio CREA

La demanda cap a les empreses respecte a una major transparència en les seves pràctiques sostenibles és cada vegada més gran. Al final del segle XX l’interès per la inversió socialment responsable va començar a créixer, i aquesta tendència va culminar l’any 2000 amb el Pacte Mundial de les Nacions Unides, que encoratjava les empreses a alinear les seves operacions amb 10 principis universals (drets humans, treball, medi ambient, anticorrupció, etc.).

És per això que les organitzacions amb més sensibilitat cap a aquests temes tenen un avantatge competitiu en àmbits com la captació de talent, el posicionament en el mercat o la credibilitat i valor vers als inversors, bancs i administracions públiques.

Així, les expectatives de transparència i rendició de comptes en aquestes àrees continuen evolucionant i l’informe ESG (Environmental, Social and Governance) s’ha convertit en una eina per respondre a totes aquestes demandes.

En paral·lel, la consciència pública en relació amb les pràctiques empresarials sostenibles no ha deixat de créixer, i s’han desenvolupat normes i marcs per guiar la presentació d’aquests informes, com el GRI (Global Reporting Initiative) i el SASB (Sustainability Accounting Standards Board). En aquest paradigma, els informes ESG consoliden un nou enfocament: les empreses no només es mesuren pels seus resultats financers, sinó també pel seu impacte i per com es gestionen.

Els informes ESG sobre les bones pràctiques de l’organització en matèria ambiental, social i de governança ajuden les empreses a definir i mesurar les seves accions en aquests tres eixos, proporcionant informació per als inversors i potenciant la reputació corporativa entre tots els seus stakeholders, tant interns com externs.

Però, a més, comunicar mitjançant els informes anuals la posició de l’empresa en aquests tres criteris serà molt aviat obligatori. La Directiva Europea sobre Informes de Sostenibilitat Corporativa (CSRD) obligarà a presentar aquesta memòria a partir de l’1 de gener del 2025, recopilant les activitats corporatives en ESG realitzades durant el 2024. Aquesta directiva s’aplicarà a les empreses que compleixin almenys dos d’aquests tres criteris:

 1. 40 milions d’euros d’ingressos nets.
 2. Balanç (xifres d’actius) superiors a 20 milions d’euros.
 3. Més de 250 empleats.

De fet, totes les empreses que, per les seves característiques, estiguin obligades a presentar un informe anual (com les de l’IBEX 35), a partir de l’any vinent hauran d’incorporar els criteris ESG en la seva memòria anual integrada.

Què són i què mesuren els criteris ESG?

Els criteris ESG permeten mesurar l’impacte d’una empresa en el món que l’envolta i crear valor a llarg termini. Van més enllà de complir amb regulacions; representen un enfocament proactiu cap a la sostenibilitat i la responsabilitat social corporativa.

Aquests criteris es recullen en reports ESG. És a dir, en un informe no financer publicat per l’organització sobre els impactes ambientals, socials i de governança de les seves operacions. Aquestes publicacions aporten transparència respecte de com afronta l’organització els diferents riscos i oportunitats, i resulten un mitjà de comunicació altament eficaç perquè les empreses documentin el seu impacte en la societat.

Tot i que solen emprar-se de manera indistinta els termes ESG i sostenibilitat, són conceptes lleugerament diferents. Parlem de sostenibilitat quan ens referim a allò ecològic i a la responsabilitat corporativa, mentre que els inversors han adoptat el concepte més ampli d’ESG, que incorpora els aspectes d’impacte social i de governança.

En concret, quins aspectes engloba cadascun dels tres criteris ESG?:

 • Ambiental (Environmental): abasta els aspectes relacionats amb el medi ambient. Això pot incloure pràctiques empresarials sostenibles, eficiència energètica, gestió de residus, emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i altres factors ambientals.
 • Social (Social): fa referència a les pràctiques socials i a l’impacte d’una empresa en la societat. Inclou temes com les condicions laborals, drets humans, diversitat i inclusió, relacions amb la comunitat i pràctiques d’ocupació ètiques.
 • Governança (Governance): engloba l’estructura de govern d’una empresa i com es prenen i apliquen decisions. Inclou la transparència, l’ètica empresarial, la independència de la junta directiva, la remuneració executiva i altres aspectes relacionats amb la gestió i supervisió corporatives.
Memoria anual impresa Colonial Informe ESG Studio CREA
Imatge de l’informe d’Inmobiliaria Colonial

Realitzar el teu informe ESG: per on començar?

En estructurar el teu informe ESG, és crucial ser transparent, mesurable i específic. L’informe ha d’incloure dades, mètriques i el seu progrés al llarg del temps. Tot i que no hi ha normatives concretes, aquí tens alguns dels passos que et poden ajudar a abordar un bon informe ESG:

 1. Assigna un equip responsable.
 2. Tria els temes més rellevants per a la teva organització: en aquesta primera fase és important que et familiaritzis amb els criteris i analitzis com s’apliquen al teu sector i a la teva empresa.
 3. Recopila dades de cap a cap de la teva organització d’acord amb els aspectes que vulguis mesurar. És important triar bé els indicadors qualitatius i quantitatius més adequats per a la teva empresa.
 4. Elabora un primer diagnòstic i...
 5. Planteja objectius ESG concrets per als següents anys en cada criteri: identifica els riscos, oportunitats i activitats de més alt impacte (recorda que han de ser mesurables i quantificables).
 6. Treballa amb especialistes en publicacions corporatives per elaborar un informe que reculli de manera periòdica (per exemple, anualment) els objectius i assoliments en relació amb aquests criteris.
 7. Defineix un pla de comunicació d’aquest informe ESG que inclogui els diferents públics, els formats en què es publicarà i en quins canals el distribuiràs (interns i externs).

Què conté un informe ESG?

A l’hora de crear aquests informes cada empresa s’ha de centrar en el que, per a ella i per al seu sector, representa un major impacte en matèria social i mediambiental, tant individualment com per al seu sector. No obstant això, t’expliquem alguns dels temes més recurrents segons el tipus d’impacte perquè puguis orientar-te, si estàs a punt de realitzar el teu primer informe ESG.

A) Impacte mediambiental:

 • Consum i control dels diferents tipus d’energia.
 • Reducció de gasos amb efecte d’hivernacle.
 • Anàlisi de la petjada ecològica en tota la cadena de valor (la pròpia i la dels proveïdors).
 • Accions sobre aspectes ecològics en què l’empresa pugui incidir (incloent-hi campanyes de prevenció o divulgació).
 • Gestió de l’aigua i dels residus.
 • Reducció de l’impacte en la biodiversitat.

B) Iniciatives socials:

 • Impacte positiu de l’empresa en la seva comunitat.
 • Programes de salut i seguretat dels empleats.
 • Iniciatives internes i externes en favor de la diversitat i la inclusió.
 • Plans d’igualtat de gènere.
 • Pràctiques i condicions laborals justes.
 • Compromís amb activitats socials.
 • Voluntariat corporatiu.
 • Responsabilitat en la cadena de subministrament i pràctiques ètiques de proveïment.

C) Pràctiques de governança:

 • Composició i estructura del consell de direcció.
 • Polítiques i transparència en la remuneració dels executius.
 • Mecanismes per abordar pràctiques no ètiques.
 • Mesures específiques contra la corrupció i el suborn.
 • Desenvolupaments tecnològics sostenibles.
 • Ètica i compliment fiscal.

Beneficis corporatius

Per a algunes empreses, com hem esmentat, és obligatori publicar els informes ESG integrats en les seves memòries anuals. Però, més enllà de l’aspecte legal, realitzar aquest tipus d’informes té avantatges per a totes les organitzacions en un entorn empresarial cada vegada més preocupat per la responsabilitat social:

 • Detectar riscos empresarials: per realitzar l’informe les empreses han d’identificar riscos associats (impacte del canvi climàtic, factors que afecten la seva cadena de subministrament, fuga de talent intern...) i la reflexió que implica l’informe pot ajudar en la seva gestió i prevenció.
 • Implicar i fidelitzar: durant la seva elaboració es fomenta normalment el diàleg obert i el compromís amb els col·laboradors, la comunitat i els proveïdors que, d’aquesta manera, se senten involucrats, fomentant la confiança cap a l’empresa.
 • Atraure millors inversors: en comunicar de manera més transparent la responsabilitat social, s’atrauen inversors que prioritzen inversions sostenibles i a llarg termini.
 • Millorar la reputació corporativa: en demostrar pràctiques mediambientals sòlides, iniciatives socials i una governança eficaç, els informes ESG ajuden les empreses a millorar la seva reputació de marca i a atreure clients o partners interessats a fer negocis amb empreses sostenibles i ètiques.

Com fer servir el disseny i els continguts per elevar el teu informe ESG?

Los formatos digitales aportan dinamismo a la información

Com en qualsevol element de comunicació, el disseny i la creativitat poden fer que la informació sigui més accessible i atractiva per a les teves diferents audiències. Els especialistes en aquest tipus d’informes acostumen a utilitzar recursos visuals i narratius per captar l’atenció dels lectors, destacar els missatges més importants i ajudar en la comprensió de les dades més complexes. Aquests són alguns dels exemples que integrem en els informes dels nostres clients:

Recursos visuals:

 • Gràfics i taules per presentar dades de manera més comprensible.
 • Fotografies i il·lustracions per reforçar les dades més qualitatives.
 • Infografies dinàmiques o metàfores visuals que mostren l’evolució i l’impacte.
 • Vídeos en què els directius mateixos o els testimonis de col·laboradors comuniquin el compromís de l’empresa amb aspectes destacats.
 • Recursos interactius (com qüestionaris) per involucrar l’audiència.
 • Mapes d’impacte que ressaltin les àrees geogràfiques en què l’empresa té una influència significativa.
 • Disseny de símbols o icones que representin els valors i compromisos ESG de l’empresa.

Recursos narratius:

 • Redacció en llenguatge positiu i inclusiu.
 • Continguts accessibles per a tots els lectors, independentment del seu nivell de coneixement tècnic.
 • Exemples i casos d’estudi que recolzin els arguments.
 • Històries d’èxit impactants.
 • Story-telling atractius que narrin l’impacte positiu de les accions de l’organització.

Un buen equipo de diseño y creación de contenidos es clave para hacer que tu informe ESG sea transparente, coherente y atractivo y que refleje los valores y compromisos de tu empresa. ¿Te contamos más sobre cómo lo hacemos?

Últims articles publicats

Tens un projecte a la ment i vols consultar amb un expert?

cross